Algemeen

 1. amsterdam heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om in beweging te komen en te blijven door het bieden van een platform. Hierop kunnen inwoners van Amsterdam zich inschrijven voor sport- en beweegactiviteiten (bijv. een individuele les of een evenement), hierna individueel te noemen de “Activiteit” en gezamenlijk de “Activiteiten, zoals aangeboden door deelnemende sport- en beweegaanbieders, hierna individueel te noemen de “Aanbieder” en gezamenlijk de “Aanbieders”.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform www.sportenbeweegweek.amsterdam, hierna te noemen het “Sport- en beweegplatform”.

Inschrijving

 1. Om deel te nemen aan Activiteiten dient u een persoonlijk profiel, hierna te noemen een “Sportprofiel”, aan te maken op het Sport- en beweegplaform. Door een Sportprofiel aan te maken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Bent u jonger dan 1 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben om een Sportprofiel te kunnen aanmaken. Desgevraagd dient u een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd te kunnen overleggen.
 3. Na activering van uw Sportprofiel ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging bevat een unieke code. U dient deze e-mail te bewaren als bewijs van inschrijving.
 4. Vervolgens kunt u zich via het Sport- en beweegplatform inschrijven voor een of meerdere Activiteiten van Aanbieders tijdens de Amsterdamse Sport- en Beweegweek 2024.
 5. U kunt iedere inschrijving voor een Activiteit tot 48 uur voorafgaand aan de desbetreffende Activiteit annuleren via het Sport- en beweegplatform.
 6. Een Activiteit kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden, tussentijds door de Aanbieder worden gewijzigd of geannuleerd. U wordt hierover via e-mail geïnformeerd.
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van een Activiteit behoudt de Aanbieder zich het recht voor om u uit te sluiten van deelname.
 8. Alle door een Aanbieder gecommuniceerde aanbiedingen, aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Een Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze communicatie, dan wel voor fouten gemaakt bij het inschrijven op een door de Aanbieder aangeboden Activiteit.

Deelname

 1. Een Aanbieder heeft het recht een Activiteit naar eigen inzicht in te vullen.
 2. De Aanbieder kan naast deze algemene voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan de Activiteit.
 3. U dient de ontvangen bevestigingsmail met de unieke code te laten zien voordat u kunt deelnemen aan de Activiteit.
 4. Een Aanbieder mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag) de toegang tot de Activiteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens en het afstemmen van de Activiteit op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Aanbieders kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan een Activiteit.
 6. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot een Activiteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een Aanbieder. 
 7. U dient zich te houden aan geldende gedrags- en/of huisregels van de Aanbieder en de locatie waar de Activiteit wordt gehouden.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een Activiteit geschiedt op eigen risico. Een Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met deelname aan een Activiteit, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of deelname aan een Activiteit.
 2. amsterdam noch de Aanbieders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, hardware- en/of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen voor een Activiteit beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 3. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van www.sportenbeweegweek.amsterdam berusten intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden iets van voornoemde websites elektronisch of anderszins te kopiëren, informatie daarvan openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het Sport- en beweegplatform kunt u terecht bij de beheerder van het Sport- en beweegplatform https://www.sportenbeweegweek.amsterdam via het e-mailadres sportenbeweegweek@amsterdam.nl.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Aanbieder zal alsdan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Op de overeenkomst tot deelname aan de Activiteit is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de algemene voorwaarden zal op www.sportenbeweegweek.amsterdam worden geplaatst, voorzien van een datum.